Auto v SJM a parkovací oprávnění v Praze

Tento článek bude netechnický, ale přesto by si mohl čtenáře najít. Jeho obsahem je popis problematiky získání parkovacího oprávnění pro vůz, který je ve společném jmění manželů (SJM), v registru vozidel je zapsán na jednoho z manželů, ale o parkovací oprávnění žádá druhý z manželů.

Systém parkovacích oblastí a individuálních oprávnění pro parkování v nich s komickým názvem Parkuj v klidu a lidově známý jako “zóny placeného stání” se postupně rozšiřuje do celé Prahy. Posledním přírůstkem do systému parkovacích zón je velká oblast Prahy 10 – Vršovice, Strašnice, Malešice (a v roce 2021 pak i Bohdalec, Záběhlice a Zahradní město). Městské části a oblasti, ve kterých se zřizují parkovací zóny, stanoví nařízení hl. m. Prahy č. 19/2017 v aktuálním znění.

Abyste v oblasti mohli dlouhodobě parkovat, potřebujete vystavit parkovací oprávnění. Kdo má nárok na parkovací oprávnění, ve zjednodušené podobě stanovuje výše uvedené nařízení – odkazuje se na § 23 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Zákon stanovuje možnost parkování pro podnikatele, který má v oblasti sídlo nebo provozovnu, pro fyzické osoby – nepodnikatele, které mají v oblasti trvalé bydliště nebo vlastní nemovitost, nebo k stání silničních motorových vozidel stanovených v nařízení obce (zvýrazněná část je v zákoně nově od 1. dubna 2020).

Parkování vozů v SJM

Máte-li vůz ve společném jmění manželů (SJM), může nastat situace, kdy o parkovací oprávnění chce/může žádat druhý z manželů než ten, který je zapsaný v technickém průkazu vozidla.

Třeba proto, že ten první už na sebe jedno parkovací oprávnění za sníženou sazbu vydané má, zatímco druhý z manželů na sebe ještě žádné parkovací oprávnění nemá a na sníženou sazbu tak má nárok.

Nebo třeba můžete dojít do stejné situace, ve které jsme byli s manželkou my – já bez trvalého bydliště na Praze 10, s vozem, který byl pořízen před vznikem SJM a na který jsem díky vlastnictví nemovitosti v oblasti získal abonentské oprávnění (3500 Kč/rok pro zónu P10.1), manželka s trvalým bydlištěm na P10 a druhým vozem (který jsme nabyli až v době existence SJM a hradili ho ze společných prostředků).

Původně jsme se domnívali, že jediným řešením je převést v registru vozidel vůz na manželku, protože metodika pro vydávání parkovacích oprávnění tento stav neřeší a město dopručuje vozy převádět na druhého z manželů. Je s tím ale mrzení: vůz v SJM nelze legálně “darovat” ani “prodat” druhému z manželů. Například pojišťovnou doporučovaná operace “podepište mezi sebou kupní/darovací smlouvu” tak není právně možná. Není tak možné provést přepis existujícího pojištění dřív, než převedete vůz. Ten ale registr nepřevede, pokud dopředu nemáte uzavřenou pojistku na nového vlastníka. (Lze i zúžit SJM, ale tím celý institut SJM popíráme.)

Malá odbočka: registr vozidel, na rozdíl od katastru nemovitostí, nedokáže ani přes stamilionové investice a fatální chyby při zavádění nových verzí zapisovat vozidla v SJM tak, že jsou jako vlastníci a provozovatelé vedeni oba manželé. Je to jednoznačně chyba provozovatele registru.

A tak jsme kvůli parkovacímu oprávnění začali dojednávat novou pojistnou smlouvu, absolvovali evidenční kontrolu (450 Kč a hodina a půl vlastního času) a byli připraveni strpět hodinu na registru vozidel a zaplatit dalších 800 Kč za přepis vlastníka.

Posléze se ale ukázalo, že nejsme první, kdo problém řeší. Mezi Prahou a jednou z občanek se už v roce 2017 rozhořel právní spor (souzeno Městským soudem v Praze pod spisovou značkou 10 A 178/2017–38), který se dostal až k Nejvyššímu správnímu soudu. Šlo o totožnou situaci jako u nás: manžel neměl trvalý pobyt, manželka ano, vůz byl v SJM. Nejvyšší správní soud nakonec rozhodl takto:

Nejedná-li se s ohledem ke konkrétním skutkovým okolnostem o případ zneužití práva za účelem obcházení organizace dopravy na území obce ve smyslu § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je nutno jako silniční motorové vozidlo fyzické osoby podle odst. 1 písm. c) tohoto ustanovení chápat i vozidlo ve společném jmění manželů, a to i ve vztahu k tomu z manželů, který není jako vlastník či provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla, resp. v registru silničních vozidel.

z rozsudku Nejvyššího správního soudu, spisová značka 1 As 10/2019-32

Městský soud v Praze tak letos v únoru znovu rozhodl. Rozhodnutí soudu nemáme k dispozici, ale protože byl vázán rozhodnutím nejvyššího správního soudu, dá se předpokládat, že Praze nařídil parkovací oprávnění na vůz v SJM vydat.

Rozhodli jsme se tedy podat žádost o parkovací oprávnění jménem manželky (vlasníkem a provozovatelem vozu podle evidence vozidel jsem zůstal já) a zjistit, jak se věci mají. Po půl dni čekání byla naše žádost podle očekávání zamítnuta, ovšem se zajímavým komentářem:

O výjimku v rámci SJM je nutno žádat na magistrátu hl. m. Prahy – kontakt Ing. Miroslav Čadský, 236 004 335, miroslav.cadsky@praha.eu. K žádosti je poté nutno přiložit udělenou výjimku a velký TP vozidla.

důvod zamítnutí žádosti o parkovací oprávnění

Následovalo tedy kolečko telefonátů – pan Čadský byl zrovna na dovolené, ale naštěstí tuto agendu neřeší sám. Spojovatelna magistrátu (236 001 111) mne přepojila na Odbor dopravy – Oddělení organizace dopravy, kde jsem dostal kontakt na kolegu, který nám onu výjimku vydal.

Jaký je tedy správný postup při žádosti o vydání parkovacího oprávnění, pokud je vůz v SJM, je vedený na jednoho z manželů, ale o oprávnění žádá druhý z manželů, za předpokladu, že se nejedná o obcházení organizace dopravy na území obce?

Je třeba:

  • požádat na magistrátním oddělení organizace dopravy o výjimku, situaci vysvětlit (lze i e-mailem) a výjimku získat,
  • společně s druhým z manželů musíte oba podepsat čestné prohlášení (vzor), že byl vůz pořízen během trvání SJM a nebyl ze SJM vyňat (podpisy musí být buď ověřené, např. na CzechPointu, nebo podpis prohlášení musí proběhnout osobně při podávání žádosti)
  • znovu požádat o parkovací oprávnění a přiložit velký technický průkaz, čestné prohlášení, oddací list a schválenou výjimku (lze i jako vytištěný e-mail)

Proč tak složitě a potají, říkáte si? Proč tento postup není zdokumentován? Možná situaci zkomplikoval nástup koronavirové krize, každopádně Praha ještě neaktualizovala metodiku pro vydávání parkovacích oprávnění (vlastně ji naposledy aktualizovala v prosinci 2016).

Po dodání uvedených dokumentů by měla být žádost o parkovací oprávnění schválena. Zbývá zaplatit a pak už jen v klidu parkovat.

Příště si povíme, jak je to s tím Zákonem o provozu na pozemních komunikacích, který “městu zakazuje vydávat parkovací oprávnění rezidentům bez trvalého bydliště” (fskutečnosti: dnes už nezakazuje).

(Vůz převádět na manželku nakonec nebudeme, z čehož bude asi nejvíc smutná paní v pojišťovně, která se snažila připravit pěknou pojistku, byť jí v tom nakonec hodil klacky pod nohy firemní informační systém. I tak jí za snahu děkuji. Stejně tak děkuji za ochotu i pánovi na magistrátu, který i přes veškerý shon reagoval rychle, ochotně a profesionálně.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.